: ٺ " " ! ! , ٱ ڜ ٱڵ ڵ ڍڪ , ! (Nada)


: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20

~♥♥~
15-12-2010, 06:03 PM


<<
w

~♥♥~
15-12-2010, 06:10 PM

.................................

.................................

~♥♥~
15-12-2010, 06:18 PM
[ ] ../................ " " !!!

~♥♥~
20-12-2010, 12:39 AM


w

~♥♥~
20-12-2010, 12:43 AM
{ ﮧ פڴ ۈפڵ ې ڴ ۈۈۈ .. ڛڴ ې ۈ ڛۈڴ ~ [
w

~♥♥~
20-12-2010, 09:02 PM
ۈٺ ۈ ٺȐ !!

ٺ ۈ ٺ ( )
/
ۈٺ ۈȐ
 .. 
/ٺ ۈ .. Ȑ
ٺ ٺ ۈ .. ٺ ٺȐ::
.. ۈ Ȑ
ۈ ۈ .. Ȑ ۈ ۈ
/
ۈ ..Ðۈ ۈȐ
ۈ .. ٺۈ [ ]::
Ȑ
ٺ ٺ ٺ ٺ ٺ ?!
/
.. ۈȐ
ٺ ܐ ۈ ..
/ ٺ ٺ ٺٺ ۈȐ
ٺ .. .. ::
ٺ ۈ ۈ Ȑ
ٺ ٺ..
/ ۈٺ ۈȐ
ٺ ۈ .. ٺ ( )

~♥♥~
15-01-2011, 03:38 AM~♥♥~
17-01-2011, 09:22 AM

~♥♥~
17-01-2011, 09:33 AM
ۈ !

...ۈ ,

ۈ !


ۈ : ۈۈ !

ۈ ..,


...................... ۈ :
~♥♥~
17-01-2011, 09:38 AM
!!

........... :bnaatcom46: :bnaatcom90:

....

...... [ ] :bnaatcom46: :bnaatcom90:

~♥♥~
17-01-2011, 09:42 AM
!
ڒ
Β
ڒ

:bnaatcom16: :bnaatcom90:

~♥♥~
17-01-2011, 09:51 AM
. . .
~> !
|[
[ ] !
:bnaatcom22:

~♥♥~
17-01-2011, 09:54 AM
[ ] ..
/

..
!!
!!
!!

~♥♥~
17-01-2011, 09:58 AM
.. .. .. ..
... ... ....!!

.. .. ..
.. .. .. ..

.. ..
.. .. !!!


~♥♥~
19-01-2011, 03:55 AM
ﮓ " " ﮧ ! " ﮧ "

~♥♥~
19-01-2011, 03:57 AM
,,
[ ] !
:bnaatcom90: :bnaatcom16:

~♥♥~
19-01-2011, 04:01 AM
.. (http://www.0zz0.com)


:bnaatcom80:

~♥♥~
19-01-2011, 04:08 AM
http://www5.0zz0.com/2011/01/19/02/373497023.jpg (http://www.0zz0.com)

~♥♥~
19-01-2011, 04:13 AM
ۈ ..


......................... ۈ ٱ ٱ ۈ ٱ ڛ

^
^
^


~♥♥~
20-01-2011, 07:51 AM~♥♥~
31-01-2011, 10:15 AM

<<<
w <<<
<<<

~♥♥~
31-01-2011, 02:53 PM
"

~
. . ,

"

~♥♥~
31-01-2011, 04:11 PM
ۈ
........................ ۈۈڪ ۈ .. !

~♥♥~
31-01-2011, 04:15 PM
(http://www.0zz0.com)

.....
" " !

~♥♥~
02-02-2011, 12:24 PM


~♥♥~
05-02-2011, 01:29 AM

.......

... .......
.
............ ..!
:bnaatcom0130:

~♥♥~
12-02-2011, 02:36 AM

.... !
:bnaatcom90: :bnaatcom5: !

~♥♥~
12-02-2011, 02:41 AM
http://www6.0zz0.com/2011/02/12/00/209999676.png (http://www.0zz0.com)
, !
..
:bnaatcom15:

~♥♥~
12-02-2011, 02:43 AM
http://www6.0zz0.com/2011/02/12/00/692451215.png (http://www.0zz0.com)

~♥♥~
12-02-2011, 02:47 AM
http://www6.0zz0.com/2011/02/12/00/964809119.jpg (http://www.0zz0.com)

~♥♥~
12-02-2011, 02:50 AM
( ) / ڪ ڪ ڪ ...|:bnaatcom46:

~♥♥~
12-02-2011, 02:55 AM
ڪ } ~ ..

ڪ ڪ

~♥♥~
12-02-2011, 02:56 AM

~♥♥~
12-02-2011, 03:02 AM
http://www6.0zz0.com/2011/02/12/00/395987948.png (http://www.0zz0.com)

[ ] "" .
[ ] [ ]

~♥♥~
12-02-2011, 03:04 AM
(http://www.0zz0.com)

!

~♥♥~
12-02-2011, 03:07 AM
(http://www.0zz0.com)

ۄ Ȫ ..!

............... ﻏﻳ̉ ..

ۃ ﻋ


...................... ͑

~♥♥~
12-02-2011, 03:11 AM
http://www6.0zz0.com/2011/02/12/01/709294275.gif (http://www.0zz0.com)
http://www6.0zz0.com/2011/02/12/01/729667812.gif (http://www.0zz0.com)

~♥♥~
12-02-2011, 03:16 AM
(http://www.0zz0.com)
" " ‘ ۈ ڪ‘

‘ ۈ ۈ ۈ / "

(http://www.0zz0.com)
[ ] ۈﮧ

ϑ ۈ ͑ , !

~♥♥~
12-02-2011, 03:31 AM
http://www6.0zz0.com/2011/02/12/01/447607940.jpg (http://www.0zz0.com)~♥♥~
12-02-2011, 03:41 AM
http://www6.0zz0.com/2011/02/12/01/869296892.gif (http://www.0zz0.com)


..
:bnaatcom52: :bnaatcom81: :bnaatcom83: :bnaatcom80: :bnaatcom82: :bnaatcom84: :bnaatcom6:

~♥♥~
12-02-2011, 04:02 AM
.,
( )

~♥♥~
12-02-2011, 04:18 AM
.. .. (http://www.0zz0.com)
...
...
...
...
...
...
...
...

~♥♥~
12-02-2011, 05:26 AM
http://www6.0zz0.com/2011/02/12/03/159873524.gif (http://www.0zz0.com)

~♥♥~
12-02-2011, 05:29 AM
http://www6.0zz0.com/2011/02/12/03/700355645.gif (http://www.0zz0.com)
AND
http://www6.0zz0.com/2011/02/12/03/369289001.gif (http://www.0zz0.com)
http://www6.0zz0.com/2011/02/12/03/236856946.png (http://www.0zz0.com)

~♥♥~
12-02-2011, 05:59 AM
~{


..!!

~♥♥~
12-02-2011, 06:06 AM
http://www4.0zz0.com/2011/02/12/03/454055328.gif (http://www.0zz0.com)


......:bnaatcom90:
........}

~♥♥~
12-02-2011, 06:10 AM
http://www4.0zz0.com/2011/02/12/04/377132499.jpg (http://www.0zz0.com)

{ . . .

:bnaatcom90: :bnaatcom46:

~♥♥~
12-02-2011, 06:13 AM
~♥♥~
12-02-2011, 06:20 AM
:bnaatcom5: :bnaatcom90:

. .

:..|~

~♥♥~
19-02-2011, 02:10 PM


~♥♥~
19-02-2011, 02:14 PM


~♥♥~
19-02-2011, 02:26 PM
ڳ ﮭڳ ۇۈۉ

۶ :"(

~♥♥~
19-02-2011, 02:30 PM
. ♡ "ٱۆ" ۃ
:>
"" ڵ

"ٱ"
>:o
​​​​​​​ " ۆ
>=)
ﭰۆ 3-|. ٱ ۆ ;)

~♥♥~
19-02-2011, 02:38 PM
​
◦◦

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ﺂ
ﺂ Аѐ . .
/ Аѐ ﺂ [ ]


~♥♥~
19-02-2011, 02:41 PM
* : ﮭ
( ٺ) ٺ ..
: ٺ
ٺ .. ٺ ٺ
[ <3

~♥♥~
19-02-2011, 02:46 PM
" " "" [ ] ""

~♥♥~
19-02-2011, 02:48 PM

~♥♥~
19-02-2011, 02:50 PM
*​ ..
{ 啕


{ ​​​...}~;).

~♥♥~
19-02-2011, 02:57 PM


~♥♥~
19-02-2011, 02:58 PM


~♥♥~
19-02-2011, 03:00 PM~♥♥~
20-02-2011, 12:58 PM

~♥♥~
20-02-2011, 01:07 PM
| http://img104.herosh.com/2011/02/20/699441001.png (http://www.herosh.com)
[ ] !:bnaatcom90: :bnaatcom0117: http://img104.herosh.com/2011/02/20/699441001.png (http://www.herosh.com)

~♥♥~
20-02-2011, 01:10 PM
http://img105.herosh.com/2011/02/20/21564100.gif (http://www.herosh.com)

~♥♥~
20-02-2011, 01:18 PM
Α |
..............

ڪ ( )
............... ڪ

~♥♥~
20-02-2011, 01:20 PM
: ! . . . !

~♥♥~
20-02-2011, 01:24 PM
. . !

.. - '
:bnaatcom56: :bnaatcom0121: :bnaatcom90:


~♥♥~
20-02-2011, 01:52 PM


~♥♥~
20-02-2011, 01:53 PM


~♥♥~
20-02-2011, 01:53 PM


~♥♥~
20-02-2011, 01:55 PM


~♥♥~
20-02-2011, 01:57 PM


~♥♥~
20-02-2011, 06:42 PM


~♥♥~
20-02-2011, 06:44 PM
.
.


ڼ ڷڷ ڰ ۄڄ ڷڼڛ ܎[͑ړٺ ۄڰ]

:bnaatcom22: :bnaatcom90:

~♥♥~
20-02-2011, 06:48 PM
ۑ--{ ..!!
--{ ̑ ..--{ ͑..~~
.. ....--{ ..!!
..

............................................ ....................................[ ] ..! :bnaatcom5:

~♥♥~
20-02-2011, 06:50 PM
.. / .
.

.. !!
..


. . " "


.|. .|. :bnaatcom2: :bnaatcom6:


!! !!

~♥♥~
20-02-2011, 06:55 PM
:bnaatcom90: :bnaatcom90:
.
.

!! ۄڜ ڛړ ڷڜۄ ڷڷ ڄڼ !!
.........................!! ڷ ۄڷ ۄٺ ڰ ڼ !! .
.
.
:bnaatcom90: :bnaatcom90:

~♥♥~
20-02-2011, 06:57 PM
Dalo0o3ah
~♥♥~
20-02-2011, 07:00 PM
.
.

- !

. .

~♥♥~
20-02-2011, 07:03 PM
[ ]

..!

~♥♥~
20-02-2011, 07:06 PM
.
.
.


[ ]
! " :bnaatcom47: :bnaatcom90:

~♥♥~
20-02-2011, 07:09 PM
ﭽ ڷڪ ﮧ ,


ڑۅۅۅ


ۈۈۈ ,

[ ڷڪ ❤ } ●◦◦◦

~♥♥~
20-02-2011, 07:11 PM
,

. . . . . . . . . :bnaatcom2: :bnaatcom2: :bnaatcom2: :bnaatcom83:

~♥♥~
20-02-2011, 07:18 PM
ڷ ڷڪ ٺڷ ڪ ۉڷ ۉڷڪ
ٺ ڷ ۉ ڛ ڷﮧ ٺ "

~♥♥~
20-02-2011, 07:21 PM
http://up9.up-images.com/up//uploads/images/photos-32b4fe9ab6.gif (http://fashion.azyya.com). (http://uploadpics.a2a.cc). (http://www.a2a.cc)

~♥♥~
20-02-2011, 07:23 PM
,

:bnaatcom15: :bnaatcom90:

~♥♥~
20-02-2011, 07:26 PM
ێ ڧ ډ ڊ  . .

~♥♥~
20-02-2011, 07:28 PM
http://up9.up-images.com/up//uploads/images/photos-2b36825f2d.gif (http://fashion.azyya.com). (http://uploadpics.a2a.cc). (http://www.a2a.cc)

~♥♥~
20-02-2011, 07:30 PM
טּ ڪ ﮧ ﮧ

!

:bnaatcom46: :bnaatcom90:

~♥♥~
20-02-2011, 07:31 PM
http://up9.up-images.com/up//uploads/images/photos-1c8a0fae96.gif (http://fashion.azyya.com). (http://uploadpics.a2a.cc). (http://www.a2a.cc)

~♥♥~
20-02-2011, 07:32 PM
!

~♥♥~
20-02-2011, 07:32 PM

~♥♥~
21-02-2011, 01:42 PM

~♥♥~
21-02-2011, 01:47 PM
~
................ ♣

{ :bnaatcom2: / :bnaatcom90: }

~♥♥~
21-02-2011, 01:50 PM
. ,
!

:bnaatcom90: :bnaatcom46:

~♥♥~
21-02-2011, 01:53 PM
( )
!


:bnaatcom46: :bnaatcom90: :bnaatcom46:

~♥♥~
21-02-2011, 02:00 PM
!
'
.. .. !:bnaatcom0121: :bnaatcom90:

~♥♥~
21-02-2011, 02:07 PM
*ۈ ۈ .. ۈ [ ":bnaatcom0117: :bnaatcom90:

~♥♥~
21-02-2011, 02:09 PM
..:bnaatcom83:

..:bnaatcom83:

..:bnaatcom83:

..:bnaatcom83:

..:bnaatcom83:

..:bnaatcom83:

..:bnaatcom83:

..:bnaatcom83:

..:bnaatcom83:

..:bnaatcom83:
,

~♥♥~
21-02-2011, 02:13 PM
ɱȳ ḩἔɐȑɫ ḩṳȑɫ