: ڪ ڛٺٺ ڛ ړ ٺڪ


Al-3neda
15-09-2010, 11:07 AM
ڛ ڪ ۅړ ۅړڪٺ
ڪڪ ۅٺٺ ڜ ڂړ
ۅ ٺ ړ ڪ ڪ ڛٺۅ ڛ ۅ ړۅ ٺڪ
ړڊٺ ٺڪٺ ڜۅ ڛ
ۅڛٺٺۅ ړٺ ڪ ٺ ٺ :
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1575015325949690951.gif (http://forum.5aa5.com/t40127.html)


*ڂٺړ ۅۅ ۅ ێ ۅ .
*ڪٺ ڛ ۅړ ٺ ٺڪ ٺ ڛړڊ .
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1575015325949690951.gif (http://forum.5aa5.com/t40127.html)
*ٺ ڛۅ ٺڪٺ ړۅ ۅۅ ٺٺ
ڛ ڛړڊ ڊڊ .
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1575015325949690951.gif (http://forum.5aa5.com/t40127.html)


*ۅ ٺڪۅ ڛړ ٺڊ ڪ ٺڊ ٺ
ړ ڪ ړۅ .
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1575015325949690951.gif (http://forum.5aa5.com/t40127.html)


*ڛڪۅ ۅ ٺ ۅړ ۅ ړۅ .
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1575015325949690951.gif (http://forum.5aa5.com/t40127.html)


*ڛ ڜړ ٺڪۅ ۅ 30 ۅ 50 ڛړ ٺ
ٺڪ ڊ ٺڪۅ ړ 5 ۅ 6 ڛړ ۅ
ړ ٺڪ .
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1575015325949690951.gif (http://forum.5aa5.com/t40127.html)


*ٺٺ ڛ ڛۅ ٺۅ ڛۅ
ڛۅ ڂړ ڊ
ڪ ړ ڂٺړ ٺړ ڪ
ړ ٺړڊٺ ۅٺړ .
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1575015325949690951.gif (http://forum.5aa5.com/t40127.html)


*ٺړ ۅٺڛٺړ ۅٺڪ ڪ ۅ ۅ ٺ ړ
ڪڪ ڪٺٺ ٺ ړ ۅٺڊ .
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1575015325949690951.gif (http://forum.5aa5.com/t40127.html)


*ړ ڪٺ ڪړ ٺ ٺ .
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1575015325949690951.gif (http://forum.5aa5.com/t40127.html)


*ڛ ړۅړ ٺڪۅ ړ ۅ
ڂڪ ړۅ ڪڪ ڪٺ ۅڊ
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1575015325949690951.gif (http://forum.5aa5.com/t40127.html)


ٺۅ ڂ ٺٺ
http://m002.maktoob.com/alfrasha/up/1575015325949690951.gif (http://forum.5aa5.com/t40127.html)

< >